သင်ခန်းစာဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

ဤသင်ခန်းစာသည် အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ဆိုင်သော အစားအစာများနှင့် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မှုရှိသည့် 3Ps (အမည်များအားဖြင့်အဆောက်အဦများ၊ ထုတ်ကုန်များစားဖွယ်ဟင်းလျာများ နှင့် လူများကို အဓိကထားကာ၊ ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ အစားအစာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အချက်များ ကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစားအစာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် အခက်အခဲများကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ လက်တွေ့ကျသော၊ လိုက်နာရလွယ်ကူသော အကြံပြုချက်များနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာ၏ နောက်ဆုံးအပိုင်းအတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန် လိုက်နာရမည့် အစီအမံများနှင့် အကြံပြုချက်များလည်း ပါဝင်သည်။


သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်များ

·         ဤသင်ခန်းစာအားပြီးမြောက်ပါက၊ သင်တန်းသားများသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် အစားအစာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး၏ အရေးပါပုံများကို နားလည်သဘောပေါက်သည်အထိ ရှင်းပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

·         အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ် အဆောက်အဦများ၊ ထုတ်ကုန်များ နှင့် လူများ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

·         ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကူးစက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အစီအမံများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သတိပြုရန်- သင်ခန်းစာပို့ချချက်များကို ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန်အတွက် Chrome နှင့် Safari ၏နောက်ဆုံး version ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

သင်ခန်းစာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်း လက်မှတ်

သင်တန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သင်တန်းသားများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပေး သော သင်ခန်းစာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာဖွဲ့စည်းပုံ

သင်ခန်းစာ - အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းအကြောင်း

သင်ခန်းစာ - အစားအစာများဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းအပေါ် အဆောက်အဦနေရာများ၏ သက်ရောက်မှု

သင်ခန်းစာ - အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းအပေါ် စားသောက်ဆိုင်တွင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှု

သင်ခန်းစာ - အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းအပေါ်တွင် လူများ (People) ၏သက်ရောက်မှု

သင်ခန်းစာ - ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် သန့်ရှင်းစေရန်အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများ

YOU WILL BE LEARNING
food safety food and agriculture hygiene safety hotels restaurants